Política de Privadesa

Responsable : Glòria Coll Canet – NIF/DNI 47970657V

Contacte : Apt. correus núm. 5, 508349 Cabrera de Mar. Tel. 679 06 82 30– Email: glòria @ gcmediacion.com

FINALITATS :
Comunicacions comercials
Màrqueting, publicitat i prospecció comercial
Xarxes socials
Compartir informació a Xarxes Socials

LEGITIMACIÓ : Comunicacions comercials: Consentiment explícit de l’interessat
Xarxes socials: Consentiment explícit de l’interessat

CONSERVACIÓ : Comunicacions comercials : Mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat
Xarxes socials : Mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat

DESTINATARIS : Xarxes socials. Entitats prestadores de serveis de xarxes socials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS : No realitzem transferències internacionals de les vostres dades

PROCEDÈNCIA : Comunicacions comercials
Clients: El mateix interessat o el seu representant legal
Potencials: El mateix interessat o el seu representant legal
Xarxes socials, Seguidors: El mateix interessat o el seu representant legal.

DRETS : Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar o oposar-se a tractament, a la seva portabilitat, a no ser objecte de decisions automatitzades, a retirar consentiment ia presentar reclamacions davant de l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades ).

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL
La present “Política de Privadesa i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la vostra autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les vostres dades i quins són els vostres drets.

Per tot això, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Qui recull i tracta les dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els fins i els mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i els mitjans del tractament estiguin determinats pel dret de la Unió Europea o de l’Estat Membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són les següents:

Glòria Coll Canet – NIF/DNI 47970657V

Com podeu contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres u oficines:

Apt. correus núm. 5, 08349 Cabrera de Mar

Tel. 679 06 82 30 – Email: glòria @ gcmediacion.com

3.- MESURES DE SEGURETAT
Què fem per garantir la privadesa de les seves dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privadesa de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i les riscos a què estan exposats.

Entre altres, destaquen les mesures següents:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT
Per què volem tractar les vostres dades?

Necessitem la seva autorització i consentiment per a demanar i tractar les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació us detallem els usos i finalitats previstes.

Comunicacions comercials

 • Descripció: Gestió d’enviaments comercials i llistes de distribució
 • Finalitats: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial

Xarxes socials

 • Descripció: Gestió de seguidors de l´organització a través de les xarxes socials
 • Finalitats:Compartir informació a Xarxes Socials

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

Comunicacions comercials : Mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat

Xarxes socials : Mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
Per què tractem les vostres dades?

La recollida i el tractament de les vostres dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

Comunicacions comercials : Consentiment explícit de l’interessat

Xarxes socials : Consentiment explícit de l’interessat

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES
A qui cedim les vostres dades dins de la Unió Europea?

De vegades, per poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació i la necessitat de cedir algunes de les seves dades a certes categories de destinataris, les quals especifiquem a continuació:

Xarxes socials : Entitats prestadores de serveis de xarxes socials

A més de les categories de destinataris als quals se cedeixen dades, també poguéssim cedir-les a les següents organitzacions (únicament apareixeran si es cedissin dades a altres organitzacions):

Realitzem Transferències Internacionals de les vostres dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les vostres dades

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES
D’on hem obtingut les vostres dades?

Comunicacions comercials

 • Clients: El mateix interessat o el seu representant legal
 • Potencials: El mateix interessat o el seu representant legal

Xarxes socials

 • Seguidors : El mateix interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem demanat i tractem?

Comunicacions comercials

Clients

Dades identificatives (Nom i Cognoms; Adreça electrònica)

Potencials

Dades identificatives (Nom i Cognoms; Adreça postal; NIF / NIE / Passaport; Adreça electrònica; Telèfon)

Xarxes socials

Seguidors

Dades identificatives (Nom i Cognoms; Adreça electrònica)

8.- DRETS DELS INTERESSATS
Quins són els drets que us emparen?

La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que donem a les vostres dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb la comprovació prèvia de la seva identitat.

A continuació, us indiquem quins són els drets que us assisteixen:

 • Sol·licitar l’ACCÉS a les vostres dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les vostres dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a “l’oblit”)
 • LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que donem a les vostres dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les vostres dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades i/o elaboració de perfils
 • Dret a RETIRAR el vostre consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant de l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com podeu exercir els vostres drets en relació a les vostres dades?

Per a l’exercici dels vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del vostre consentiment, podeu fer-ho de la manera següent:

Comunicacions comercials

Responsable: Glòria Coll Canet
Adreça: Apt. correus núm. 5, 08349 Cabrera de Mar
Telèfon: 679 06 82 30
E-mail: glòria @ gcmediacion.com
Pàgina web: https:// gcmediacion.com

Xarxes socials

Responsable: Glòria Coll Canet
Adreça: Apt. correus núm. 5, 08349 Cabrera de Mar
Telèfon: 679 06 82 30
E-mail: glòria @ gcmediacion.com
Pàgina web: https:// gcmediacion.com

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que us assisteixen, si creieu que les vostres dades no s’estan demanant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte de les quals indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya

Email: info@aepd.es – Telèfon: 912663517

Web: https://www.aepd.es

9.- CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privadesa pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privadesa.

Ves al contingut